Sergeant Getulio

EPUB EBook by João Ubaldo Ribeiro

EBook Description

ش download; کار انسان کتابی است برای سفر به دنیای درون مزدورها و لمپن هایی که از هیچ کاری رو گردان نیستند. Sergeant Getulio EPUB EBook داستان از زبان فردی به نام «گتولی یو» است. گفتگوها و صحبتهای درونی او در طول انجام مأموریتی است برای آوردن یک «دگراندیش» از شهری دیگر و تحویل او به رئیس. داستان با زبان لاتی لمپنها نوشته شده است و پر است از فحشهای تکراری. «گتولى‏يو»، انسانهایى را که بتوانند بیاندیشند «آشغال‏كله» مى‏نامد، و این خود نتیجه چگونگی آموزش اوست. «كور خوندين آشغال‏كله‏ها! ما نمى‏ذاريم مملكت دس شماها بيفته. اون هم دس شما الدنگا.» شخصیت «گتولی یو» و عملکرد او، خواننده را عصبی میکند Like this book? Read online this: پژوهشی در اساطیر ایران / پاره ی نخست و دویم, The Devil's Pact (Sergeant Jack Tanner #5).

Sergeant Getulio EPUB download

Select filetype to download Sergeant Getulio: