Raga, Approche Du Continent Invisible

EPUB EBook by Jean-Marie G. Le Clézio

EBook Description

Sakit okeanda minlə download; rlə ada yerləşir. Raga, Approche Du Continent Invisible EPUB EBook Bu adalardan Melaneziya adalar qrupuna daxil olan Yeni Hebrid ada­­sı, sonradan Vanuatu adı alaraq 1980- EPUBci ildə müs­tə­qillik əldə etmişdir. Arxipelağın mirvari ada­ların­dan biri də Pentekost adasıdır, yerli əhali adaya “Ra­qa” deyir. Əsərin başlığının altında “gözəgö­rün­mə­­z qitəyə yanaşma” əlavəsi var, ada beynəlxalq sə­viy­yə­də tanınmadığından yazıçı onu belə adlan­dır­mış­­dır. Əsərdə ada sakinlərinin həyat tərzləri, keçmişi və bu günü, əfsanələri, adət və ənənələri haqqında ma­raq­lı məlumatlar var. Ada sakinləri ilə tanış olan Le Klezio onların əsl qəhrəman, həyatlarının isə əsl qəh­rə­man­namə olduğuna heyran qalır. “İstək bu kişi­lərin və qa­dınların ürəyindədir, bu istək onları irəliyə apa­rır, ehtiyac duyduqları yeni dünyanı onlara göstə­rir­di.”

Əsərdəki Şarlot adlı obraz onu döyən ərinə qarşı “mübarizəyə” qalxan bir qadındır; onun sayəsində adada pulla həyata keçirilən ödəniş əşya ödənişi ilə əvəzlənir.

Bu əsərlə Le Klezio sanki onu demək istəyirdi ki, ey insanlar, bu adalara getməyin, malik olduğunuz həyat tərzinizlə oraları da kirlətməyin; qoyun, o insanlar is­tə­­dikləri kimi, özləri kimi yaşasınlar, onların gələcə­yinə hörmət edin.

“Qısa müddət ərzində müstəmləkə erasının aman­sız vəhşiliyini dadan kreollar, Sakit okeanın zəbt olun­muş adalarının sakinləri, plantasiya sisteminin kö­lə­si­nə çev­ri­lənlər bütün bəşəriyyət tarixinin ən inqilabçı xalqına çevrildilər“. Like this book? Read online this: Yeni Zamanlar, The Last Continent.

Raga, Approche Du Continent Invisible EPUB download

Select filetype to download Raga, Approche Du Continent Invisible: