نقد ادبی / جلد اول

EPUB EBook by عبدالحسین زرّین‌کوب

EBook Description

د download; ر این باب، که آیا نقد ادبی را با مبادی و اصولی که دارد میتوان از مقوله علوم خواند یا نه، جای گفتگوست. نقد ادبی / جلد اول EPUB EBook کسانی که آن را علم مستقلی دانسته اند، معتقدند که: «نقد، معرفت یک سلسله از آثار و مخلوقات ذهن انسان است، که «ادب» نام دارد، و هدف آن همچو همه علوم، طبقه بندی، و شناسایی صفات و احوال موضوع میباشد».به پیروی از این اندیشه، برخی سعی داشته اند، که نقد ادبی را «تاریخ ادب» بدانند و بنگارند، اما نباید، و نمیتوان توقع داشت، که همان نتایج قطعی، و همان احکام جزمی، که از روش تجربی، در علوم طبیعی و حیاتی حاصل شده، در نقد آثار ادبی نیز، از به کار بستن همان روشها، حاصل آید. نقل به مضمون از نظر استاد
Like this book? Read online this: در بندر آبی چشمانت... گزینۀ شعرهای عاشقانه, مناجات خواجه عبد الله انصاری.

نقد ادبی / جلد اول EPUB download

Select filetype to download نقد ادبی / جلد اول: