عقيل عقيل [ʻAqīl, ʻAqīl]

EPUB EBook by محمود دولت‌آبادی

EBook Description

ا download; ز متن کتاب::‏
خورشید پیرزنی خم پشت بود که از عزا بر می گشت، تنش در غباری سرخی گم بود و می رفت که فرو بنشیند
کند و غمزده و دلمرده قدم بر می داشت. عقيل عقيل [ʻAqīl, ʻAqīl] EPUB EBook چشم هایش را خاک گرفته بود، همین بود که نمی توانست بگرید! گریه در نگاهش خشکیده بود
می رفت تا خودش را در شب قایم کند،پنداری از چیزی شرمگین بود.‏
نمی خواست چشمش به چشم کسی باشد، جز این اگر بود پس چرا خودش را زیر بار ابر قایم کرده بود؟!‏ چرا خودش را در چادرش پیچیده بود؟!‏
چرا خودش را از نگاه مردم خواف می دزدید؟!‏
چرا دزدانه می گریخت؟!‏
چرا گریخت؟! گریخت...‏
نگاهش کن، بی باقی به دل ابرها خزید، تا از آنجا به دالان شب قدم بگذارد و بعد خودش را در گودال سیاه، در شب، گم کند!‏
شکر...‏ Like this book? Read online this: بوف تنهایی من-گفتارهای کوتاه صادق هدایت, الشفرة الوراثية للإنسان -القضايا العلمية .

عقيل عقيل [ʻAqīl, ʻAqīl] EPUB download

Select filetype to download عقيل عقيل [ʻAqīl, ʻAqīl]: