جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

EPUB EBook by علی رضاقلی

EBook Description

آ download; یا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به‌دست نخبگان و از بالا انجام می‌شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟
در دو سده‌ی اخیر برخی‌از نخبگان سیاسی ایران می‌خواسته‌اند در ساخت و بافت جامعه‌ای که بر صدر آن قرار می‌گرفته‌اند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند. جامعه‌شناسی نخبه‌کشی EPUB EBook گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به‌دست آوردند و نامشان به‌نیکی بر صفحه‌ی روزگار برجا ماند اما خود قربانی خواست‌ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند. نمونه‌ی بارز آن میرزاتقی‌خان امیرکبیر است و پیش‌از او میرزا ابوالقاسم‌خان قائم‌مقام و پس‌از او دکتر محمد مصدق. این سه‌تن نه در خواست و اراده تنها بودند و نه در نتیجه‌ای که عایدشان شد.
در این کتاب عوامل و عوارض درونی و بیرونی و روشهای بیرون‌رانده‌شدن اینان از گود بررسی و سعی شده است عوامل و موانع توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی ایران شناخته شود. Like this book? Read online this: تاریخ ایران باستان / جلد چهارم, نیمه ی پنهان ماه 1 - چمران به روایت همسر شهید.

جامعه‌شناسی نخبه‌کشی EPUB download

Select filetype to download جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: