فردا شکل امروز نیست

EPUB EBook by نادر ابراهیمی

EBook Description

ک download; تاب شامل 9 داستان کوتاه همراه با تاریخ نگارششان است، در سال 1358. فردا شکل امروز نیست EPUB EBook دو داستان کتاب را دوست داشتم:
1. "گفت و گو با یک ساواکی الگو" فوق العاده است. به طرزی واقع گرایانه است که خواننده به داستان بودنش شک می کند. به ویژه آنجا که آینده ی رژیم جایگزین شاهنشاهی را پیش بینی می کند و این که "آنها هم به آدم های کثیفی مثل من احتیاج خواهند داشت" (نقل به مضمون).
2."وقتی سری تکان دادی ... " که فضای آرمانگرای آن برهه زمانی را به زیبایی تصویر می کند و مقایسه اش با جامعه مصرفی و بی آرمان 35 سال بعد ایران می تواند تکان دهنده باشد. Like this book? Read online this: سفر طولانی پیرمردی با سرفه های خشک وپیاپی و &, خانوادۀ تیبو | جلدِ سوّم از دورۀ چهارجلدی.

فردا شکل امروز نیست EPUB download

Select filetype to download فردا شکل امروز نیست: