واژه‌نامه‌ی فلسفی مارکس

EPUB EBook by بابک احمدی

EBook Description

و download; اژه نامه از دو بخش اصلی شکل گرفته:ا

مفاهیم اصلی فلسفه ی مارکس که به ترتیب الفبایی آمده اند
ـ73مفهوم که در 37 مقاله توضیح داده شده اند ،و با دو نظام متفاوت ارجاع درونی مدخل ها امکان استفاده ی خواننده را بیشتر کرده اند. واژه‌نامه‌ی فلسفی مارکس EPUB EBookـ

گاهنامه ای فلسفی که کار فکری مارکس را در زمینه ی تاریخی آن قرار داده و تداوم کار او را در آثار متفکران بعدی از طریق سال های انتشار کتاب های آن ها ،نمایان کرده است. ـ Like this book? Read online this: بازاندیشیِ زبان فارسی - ده مقاله, مرسدس، فیلم‌نامه.

واژه‌نامه‌ی فلسفی مارکس EPUB download

Select filetype to download واژه‌نامه‌ی فلسفی مارکس: