دست تاریک، دست روشن

EPUB EBook by هوشنگ گلشیری

EBook Description

آ download; خرين مجموعه داستان كوتاهي كه از هوشنگ گلشيري منتشر شد. دست تاریک، دست روشن EPUB EBook
طبيعتا نهايت پخته گي در بيان گلشيري كه پيشتر بدان رسيده بود اين جا هم ديدني است.انديشه گلشيري نيز تداوم جبه خانه و آيينه هاي دردار است.منتها با روايتي تازه تا داستاني ديگر باشد و شنيدني دوباره.
دست تاريك و دست روشن يك روايت كافكايي است و مانند نوشته هاي فلوبر البته با يك درون مايه ي بومي
خانه روشنان كه به نوعي شاهكار اين مجموعه است داستان زنده گي و سكون و مرگ يك نويسنده است و بيراهه نگفتيم كه گلشيري در آن مرگ خود را تصوير نموده است
نقاش باغاني روايتي لطيف و خواندني است از دنياي باز كافكايي نويسنده كه تا زنده گي و كابوس ما هم راه پيدا مي كند.و در حريف شبهاي تار به گونه اي ديگر متجلي مي شود.هر دوي اين كارها از شاهكارهاي گلشيري توانند بود.
نقشبندان سخن دلهره ها و دلگيري هاي گلشيري است هراس نونيسنده در دنياي پروحشتي كه به خاموشي دعوت مي كند در اين داستان كاملا ديده مي شود.
انفجار بزرگ در اندازه ي ديگر كارهاي اين مجموعه نيست روان تر و خالي از تكلف نثر و جريان سيال ذهن نويسنده است ولي آنقدر پربار است كه آن را بخوانيم و دوستش داشته باشيم.پس چيزي از بقيه كارهاي اين دفتر كم ندارد. Like this book? Read online this: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد حسي, کندوکاو در مسائل تربیتی ایران.

دست تاریک، دست روشن EPUB download

Select filetype to download دست تاریک، دست روشن: