بهشت گمشده، سه کتاب اول

EPUB EBook by John Milton

EBook Description

ن download; خست تو سخن گوی! زیرا نه آسمان، نه گستره ی ژرف دوزخ، هیچ چیز را از برابر دیدگانت پوشیده نمی دارند! بگو چه چیزی موجب شد که نیاکان گرامی ما را همچناتن که بس مورد لطف و رحمت الهی قرار داشتند و بر سراسر عالم فرمانروا بودند، از آن وطن که سراسر خوشبختی بود بیرون راند، وز آفریننده ی خود جدا مانند؟ آیا تنها بدان سبب که به اراده ی او در رعایت ممنوعیت آن میوه سر ننهادند، و از فرمان او سرپیچی کردند؟ . بهشت گمشده، سه کتاب اول EPUB EBook.. چه کسی آنان را به این شورش شرم آور وسوسه کرد؟ مار دوزخی ....! همو بود که شرارت، که با حسادت و انتقامجویی اش جان می گرفت، مادر نوع بشر را فریفت، غروری که وی را به همراه خیل ابلیسیان نافرمان عصیانگرش، از فراز آسمان به پایین افکنده بود Like this book? Read online this: در بندر آبی چشمانت... گزینۀ شعرهای عاشقانه, بازگشت به درخونگاه.

بهشت گمشده، سه کتاب اول EPUB download

Select filetype to download بهشت گمشده، سه کتاب اول: