نامه‌ها

EPUB EBook by سید علی صالحی

EBook Description

ش download; عرهای زیبا و صدای بی نظیر خسرو شکیبایی، صدای بی نظیر خسرو شکیبایی، صدای بی نظیر خسرو شکیبایی


!سلام
حال همه‌ی ما خوب است
،ملالی نيست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خيالی دور
که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گويند
با اين همه عمری اگر باقی بود
طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم
که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و
!نه اين دلِ ناماندگارِ بی‌درمان

تا يادم نرفته است بنويسم
حوالیِ خوابهای ما سالِ پربارانی بود
می‌دانم هميشه حياط آنجا پر از هوای تازه‌ی باز نيامدن است
اما تو لااقل، حتی هر وهله، گاهی، هر از گاهی
ببين انعکاس تبسم رويا
!شبيه شمايل شقايق نيست
راستی خبرت بدهم
خواب ديده‌ام خانه‌ئی خريده‌ام
!بی‌پرده، بی‌پنجره، بی‌در، بی‌ديوار . نامه‌ها EPUB EBook.. هی بخند
بی‌پرده بگويمت
چيزی نمانده است، من چهل ساله خواهم شد
فردا را به فال نيک خواهم گرفت
دارد همين لحظه
يک فوج کبوتر سپيد
از فرازِ کوچه‌ی ما می‌گذرد
باد بوی نامهای کسان من می‌دهد
يادت می‌آيد رفته بودی
خبر از آرامش آسمان بياوری!؟
نه ری‌را جان
نامه‌ام بايد کوتاه باشد
ساده باشد
،بی حرفی از ابهام و آينه
از نو برايت می‌نويسم
حال همه‌ی ما خوب است
!اما تو باور نکن


!صدای بی نظیر خسرو شکیبایی... حیف Like this book? Read online this: خانوادۀ تیبو | جلدِ سوّم از دورۀ چهارجلدی, واژه‌نامه‌ی فلسفی مارکس.

نامه‌ها EPUB download

Select filetype to download نامه‌ها: